Biologiska museet i Oskarshamn    

Luddvårlök i Oskarshamn 2021

gagea

Det första fyndet av luddvårlök Gagea villosa i Oskarshamn gjordes av Oskar Köhler år 1906. Han fann arten i stadsparken och betecknade den som mycket sparsamt förekommande. Flera insamlingar gjordes de följande åren fram till 1919. Därefter tycks förekomsten ha fallit i glömska eller förbisetts till dess att luddvårlöken återupptäcktes 1983.

Sedan 2017 har vi gjort en årlig och noggrann kartering av förekomsten. På kartan och i texten nedan redovisar vi resultatet för år 2021. Detta år liksom de närmast föregående tycks ha varit gynnsama för arten, som hade en rik och långvarig blomning.

Luddvårlök har en lång blomningsperiod, som kan sträcka sig från tidigt i mars och ända in i maj. De tidigaste blommorna brukar slå ut nära nog i marknivå. Tre andra arter inom släktet, vårlök Gagea lutea, dvärgvårlök G. minima samt ängsvårlök G. pratensis, växer rikligt tillsammans med luddvårlöken.

Växtplatserna samlar sig i 4 grupper: på gamla kyrkogården (1–7, 18, 19), längs Kyrkoallén (8–12, 20), vid scenen i stadsparken (13–14) samt på Rådhusterrassen (15–16). Flytta kartan i sidled mot öster för att se de senare! Foton finns från de flesta växtplatserna och de är samlade i ett bildgalleri.

I sammanställningen under kartbilden anges antalet exemplar 2021, varmed avses antalet blommande skott. Det finns alltid rikligt med lökar som endast producerar bladskott. Då blommande skott ofta står i täta grupper kan det vara vanskligt att uppskatta antalet. Totalt räknade vi in ca 870 blommande exemplar våren 2021.

Gamla kyrkogården
1. Nordvästra delen, kring en hästkastanj, 212 exemplar
2. Nordvästra delen, kring en klibbal, 14 exemplar
3. Västra delen, vid en lönn, 62 exemplar
4. Västra delen, vid en ung lönn, 110 exemplar
5. Västra delen, vid en lind, 4 exemplar
6. Sydöstra delen, vid och nord en grov lind, 4 exemplar
7. Sydöstra delen, kring en lind, 31 exemplar
18. Församlingshemmet, 20 m ost, 18 exemplar
19. Församlingshemmet, 70 m ost, 54 exemplar

Stadsparken, kring kyrkan
8. Utanför södra kyrkogårdsgrinden, 1 exemplar
9. Allén mellan grindarna, 27 exemplar
10. Utanför norra kyrkogårdsgrinden, 68 exemplar
11. Innanför norra kyrkogårdsgrinden, 3 exemplar
12. Vid en lönn norr om fontänen, 115 exemplar
13. Söder om kyrkan, mellan klibbalar, 3 exemplar
20. Stadsparken mot S. Långgatan 9, 60 exemplar

Stadsparkens scen
14. Strax söder om scenen, senast sedd 2013
15. Sydväst gymnastikbyggnaden, 0 exemplar

Rådhusterrassen
16. Syd Rådhuset, vid ankaret, 10 exemplar
17. Nord Rådhuset, kring en hästkastanj, 48 exemplar


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2021-04-16