Biologiska museet i Oskarshamn    

Gränsmarkeringar vid Fallebo

För att markera ägogränser brukade man i äldre tider resa stenar eller uppföra mer eller mindre välbyggda rösen. Vid skiftesförrättningar blev dessa ofta förbättrade eller också anlades nya. Störst är i regel de som markerar punkter där flera ägogränser strålar samman. Sådana gränspunkter har ofta namn som lever kvar än i dag.

Klicka på symbolen K i nedanstående text för att se de omnämnda platserna på en karta.


Kvarnkärrsskälet

Vid Fallebo gård finns ännu några gränsrösen och skälstenar bevarade. Bäst bibehållet är Kvarnkärrsskälet, några hundra meter nordost om gårdsplanen. Karta
Det ligger i en brytpunkt i gränsen mellan Fallebo och Havslätt. Vid utmarksskiftet 1809 drogs gränslinjen härifrån i rät linje ända till Skallerrör i norr. Karta

Det sistnämnda röset har vi inte kunnat återfinna. Det bör ha legat alldeles öster om väg E22 där den korsar Skallarebäcken. Sannolikt försvann det då vägen byggdes.

Storemosseröset

Storemosseskälet ligger nordost om bollplanen i Södra Falleboområdet. Här möttes gränserna mellan Fallebo, Havslätt och Humlekärrshult. Karta Rester av en sentida hägnad finns också kvar i form av trästolpar med gammal taggtråd.

Öster om denna skälsten, som står uppe på ett block, är gränslinjen mellan Havslätt och Humlekärrshult markerad med flera stenar, vilka lagts upp på en liten bergrygg. En sten är skivformig och står på marken intill en gammal hägnadsstolpe.

Skästen

Den här gränsstenen finns vid parkeringsplatsen söder om Fallebo gård och ligger i den gränslinje mellan Fallebo och Havslätt som går söderut mot Storemosseskälet. Karta

Ytterligare några stenar av liknande utseende finns på berget i sydlig riktning mot Storemosseskälet.

Ett hundratal meter norr om denna gränssten svängde gränsen mellan Fallebo och Havslätt österut i rät vinkel. Den sten som markerade denna brytpunkt försvann dessvärre vid ledningsgrävning vintern 2012.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26