Biologiska museet i Oskarshamn    

Floran i Oskarshamns kommun

ohflora

Floristisk utforskning

Detta avsnitt ger en översikt över områdets floristiska utforskning från Linnés tid fram till 1900-talets senare del.

Vegetationstyper

Här presenteras vegetationstyper och ståndorter, med huvudvikten lagd på dem som är karakteristiska eller utmärkande för området.

Kommunflora 1900

Boken "Floran i Oskarshamns kommun", kom ut 1997 och baserades på inventeringsuppgifter, som huvudsakligen tillkommit under perioden 1975–1995. Därjämte ingick äldre uppgifter som hämtats från belägg i herbarier och från en omfattande genomgång av såväl samtida som äldre litteratur. Bokens artförteckning finns nu tillgänglig på vår nätplats.

Kommunflora 2000

En förnyad inventering av kommunens flora skulle visserligen vara önskvärd men dessvärre också vara orimligt tidskrävande. I stället håller vi på att bygga upp en aktualiserad version av kommunfloran. Den består dels av en textdel, liknande den i den tryckta floran, dels av till den kopplade utbredningskartor, till vilka uppgifterna hämtas från våra databaser.

Flora i förändring

Vår flora befinner sig snart sagt överallt i en mer eller mindre påtaglig förändring, som följd av olika slag av miljöpåverkan. Denna kan utgöras av t ex kemisk påverkan eller förändrad hävd. Förändringarna kan också ha sin grund i att odlade arter eller oavsiktligt inkomna arter sprider sig ut i naturmiljön. På sidorna under rubriken Floraförändringar finns sammanställningar av försvunna, återfunna, nya samt starkt hotade arter inom Oskarshamns kommun.

Björnbär

Olika björnbärsarter utgör ett markant inslag i traktens flora och de har ägnats ett eget avsnitt.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26