Biologiska museet i Oskarshamn    

Orkidéer i Oskarshamns kommun

Från Oskarshamns kommun är inalles 21 olika orkidéarter kända. Av dem har dock tre arter ej setts på de senaste fyrtio åren. Ytterligare två arter, kal knipprot och grönkulla, har uppgivits från kommunen ehuru på sannolikt felaktiga grunder.

I följande sammanställning redovisas bland annat från hur många atlasrutor (5 × 5 km stora rutor i rikets nät) respektive art är känd. Siffergruppen inom parentes anger antal atlasrutor med fynd till och med 1975 respektive senare. Kommunen täcks av 78 atlasrutor, varav några i skärgården endast omfattar en mycket liten landareal. Den mest frekventa arten är Jungfru Marie nycklar, som är känd från 52 atlasrutor.

På kartorna redovisas förekomsterna med upplösningen 1 × 1 km där fynd till och med 1975 markeras med en röd, fylld cirkel medan senare fynd markeras med en grön, fylld kvadrat. Förekomster som bara kunnat preciseras till atlasrutor (5 × 5 km) visas med ofyllda symboler. Gränsen till och med/efter 1975 har valts eftersom iinventeringen av landskapet Småland startade då.

 

Adam och Eva Knärot Myggblomster Skogsknipprot
Brudsporre Korallrot Nästrot Spindelblomster
Grönvit nattviol Kärrknipprot Purpurknipprot Tvåblad
Honungsblomster Majnycklar Röd skogslilja Vit skogslilja
Johannesnycklar Mossnycklar Sankt Pers Nycklar Ängsnattviol
Jungfru Marie nycklar      

 

Vit skogslilja, svärdsyssla Cephalanthera longifolia Karta
Funnen i 2 atlasrutor. På skärgårdslokalerna fåtalig med svaga, ofta ej blommande exemplar. Längre norrut, i Tjust, är arten vanligare och mer normalt utvecklad.

Först omnämnd 1833 från Tuna (sedermera Kristdala) "I en äng vid Hemmingsmåla" (Peterson ms). Denna uppgift finns i Oskarshamnsfloran men har i Smålandsfloran felaktigt lokaliserats till Lönneberga socken.
Sentida fynd: 6G5i Granstorpet (3a) ekbacke. Torshult (3a) igenväxande, tallplanterad åker, senast sedd 1986. 6H6a Hamnö (2b) lövbryn, Roger Karlsson. Skavdö (2a) ekskog med lönn, Roger Karlsson.
Ej återfunnen vid Misterhult "På vägen till Linnäset" (Zantezon ms 1844).

Uppåt

Röd skogslilja, rödsyssla Cephalanthera rubra
Inga aktuella fynd. Belagd från Misterhult Västra Ramnebo 1867 (A. P. Gustafsson i LD).
Rödsyssla växer oftast i glesa tallskogar och är på senare tid som närmast funnen vid Hultsfred och Ankarsrum.
Äldre fynd. Insamlad vid Misterhult Westra Ramnebo 1867 (A. P. Gustafsson i LD). Fyndet beskrivs närmare av Edmark (ms 1869): "I en skog ungefär en fjerdedels mil från Ramnebo [på väg mot Misterhults kyrka] påträffade jag i en dalkjusa en liten Orchidée med röda blommor. Det var Cephalanthera rubra, en växt som mig vetterligen ej hittills blifvit funnen i Calmar län."

Uppåt

Korallrot Corallorhiza trifida Karta
Funnen i 7 (7/6) atlasrutor. Lövkärr, grankärr, fattigkärr, tallmossar mellan tuvull Eriophorum vaginatum.
Först belagd 1862 från Kristdala Fagerhult (Regnéll i OHN).
Sentida fynd: 5G6i Gärsevik (4c5a) S. Johansson. 6G0f Brånhult (1e) B. Dahlgren. 6G0h Åsegöl (4e7h) gräsmark vid gölkant (LD). 6G1d Bråbo, Kvarnkärret (2e1j) vitmossetuva i starrkärr (LD). 6G1h Boberg (1b0e) riklig i fuktig tallskog, J. Brenander. 6G5h Görlid (2b1c) lövkärr.
Ej återfunnen: Oskarshamn "Skogen nära Kikebo" (Köhler ms 1917). Döderhult Bråmåla (Cederquist enl Sterner 1933). "Påskallavik, 1 km SO" (Vedelöv i OHN, 1967). "Stensjö storskog" (A. Johansson i OHN, 1909). Misterhult Virkvarn (Linderoth i OHN, 1910). Ej heller återfunnen på primärlokalen.

Uppåt

Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata subsp. maculata Karta
Funnen i 52 (11/52) atlasrutor. Skogsbryn, fuktig blandskog, ängsrester, små gräsbevuxna kärr, vägslänter.
Först omnämnd 1833 från Kristdala "I en äng, Hasselås" (Peterson ms) och belagd från Oskarshamn 1907 (Linderoth i OHN).
Variation. Arten är variabel och under namnet f. saccigera har en mycket kraftig och bredbladig form med långa nedre stödblad insamlats från Döderhult, Fredriksberg 1917 (A. Johansson i OHN).

Uppåt

Majnycklar Dactylorhiza majalis subsp. majalis Karta
Funnen i 1 atlasruta
Aktuellt fynd: 6G2d Krösås, fuktig, hävdad äng. Upptäckt 2005.

Uppåt

Mossnycklar Dactylorhiza majalis subsp. sphagnicola Karta
Funnen i 2 atlasrutor.
Sentida fynd: 6G4g Ängsmossen (4a2g) bland vitmossor i fattigkärr. Av Folke Björkbäck bestämd till D. traunsteinerii (LD) och publicerad under det namnet i Oskarshamnsfloran. 6G5h Römossegöl, funnen av C. Ek 2015.

Uppåt

Adam och Eva Dactylorhiza sambucina Karta
Funnen i 21 (12/19) atlasrutor. Ganska vanlig i mellanskärgården, saknas på utskären. Sällsynt i inlandet. Skrevor i strandnära klippor, kortvuxen, ofta mossrik gräsmark.
Först publicerad av Wahlenberg (1824): usque ad fluvium Wirboå angulo Oelandiae septentrionali oppositum satis frequenter [tämligen allmän till Virån mittför Ölands norra udde]. Först belagd 1862 från Misterhult Tjustgöl (Regnéll i OHN).
Inlandslokaler: 6G1i Stensjöfors (2a4c) hagmark, senast sed 1999. 6G2d Trähult. 6G3j Ström (0e4d) gräsmark, C. Lihnell. 6G4i Ölvedal (0a7b) åkerren. 6G4j Smedstorpeängen (4c7a) igenväxande hagmark. Vid 6G2e Kristdala, Snickarebacken (3d9d) fanns arten rikligt spridd i en gräsmatta, härstammande från exemplar inplanterade från Misterhult Figeholm omkring 1950.
Ej återfunnen: Misterhult "I en äng till Tjustgöhl" (Hagström ms 1840). "Brandgärdet, Tjustgöl" (Zantezon ms 1844). Ramnebo 1867 (Edmark ms 1869).
Variation. Blomfärgen varierar mycket. Arten uppträder i en röd och en gul färgform samt då och då i en orange mellanform. I extremfall kan blomfärgen vara nästan vit resp purpurröd. På de ovan uppräknade spontana inlandslokalerna är arten endast företrädd av den gula färgformen.

Uppåt

Purpurknipprot Epipactis atrorubens Karta
Funnen i 12 (4/10) atlasrutor. Torr, solvarm tallskog. Få aktuella fynd nära kusten.
Först belagd från Oskarshamn Humlekärrshult (Linderoth i OHN 1911, som E. helleborine violacea).
Sentida fynd: 5G9f Spinketorpet, tallbryn, grusmark. 5G9i (3a4f) Ernemar, industriområde, kanten av grusväg. 6G1d Bjälebo (1e1h) berghylla i betad tallskog. 6G2d Grytviken (4e0a) stenig tallskog. Höckhult (2d5c) vid skogsbilväg, G. Bruce. 6G2f Råsnäs (0a9i) intill grusväg i tallskog (LD). 6G2i Sippetorp, tallbryn. 6G3f Skälberget (3d3i) blandskog i brant mot Tvingen. 6G4f Ishult, intill husgrund. Stjärneberg (2c8g) stenig, mager tallskog, S. Mjösberg. 6G4g Ängsmossen, vägkant. 6G5i Misterhults gård, vägkant.
Ej återfunnen på primärlokalen, ej heller vid Oskarshamn nära Kolberga 1916 (O. Köhler i S).

Uppåt

Skogsknipprot Epipactis helleborine Karta
Funnen i 25 (10/22) atlasrutor. Torr barr- och blandskog, skogsbryn, vägslänter.
Först belagd från Misterhult "Storängen vid Fårbo" 1857 (Lund i S).
Äldre uppgifter: Oskarshamn 1902, 1910, 1911, 1916, 1918, 1919 (O. Köhler i GB, LD, S, UPS). Oskarshamn 1930 (M. Grauers i GB). Oskarshamn Fallebo 1958 (Rühling i OHN). Humlekärrshult 1907 (Linderoth i OHN). Lillemark 1917 (A. Johansson i OHN). Kristdala Bankhult, Ängkärret 1862 (Regnéll i OHN). Misterhult Flathult 1961 (Vedelöv i OHN). Fårbo (Scheutz 1862). Fårbo 1924 (S. och T. Hammarskjöld i LD). Jungfrun 1890 (C. Areskog i LD).
Variation. En form med avvikande blek blomfärg, f. viridiflora, har insamlats av Linderoth 1911 vid Humlekärrshult (OHN).

Uppåt

Kärrknipprot Epipactis palustris
Inga aktuella fynd. Kärrknipprot har minskat kraftigt och finns i Småland bara kvar på ett fåtal platser, huvudsakligen i landskapets norra del.
Äldre fynd. Döderhult Forshult (Köhler ms 1917). Skalltorp (Cederquist enl Sterner 1933). Misterhult (Scheutz 1862).
Osäker uppgift. Exemplar etiketterade Döderhult 1917 (A. Johansson i OHN) föreligger, men utan närmare precisering av fyndplatsen är det tveksamt om lokaluppgiften är riktig.

Uppåt

Knärot Goodyera repens Karta
Funnen i 35 (9/34) atlasrutor. Tallskog, gammal, gles granskog.
Först belagd från Kristdala Bankhult 1862 (Regnéll i OHN).

Uppåt

Brudsporre Gymnadenia conopsea Karta
Brudsporre Funnen i 14 (8/10) atlasrutor. Ängar, ängsrester, naturbetesmark, skogsbryn.
Först omnämnd 1867 från Misterhult Ramnebo (Edmark ms 1869) och belagd från Döderhult Fagereke 1905 (A. Johansson i OHN).
Sentida fynd: 6G0h Gränerum (1b2i) kraftledningsgata, senast sedd 1979. Linghem (1a8e) glänta i lövskog, senast sedd 1997. 6G1d Söder om Fallebosjön (3d0e) betad torräng, (3d0c) ängsrest, senast sedd 1999. 6G1e Bergtorpet (1d8i) igenväxande äng. Brånäs (1d6b) åkerholme. 6G2d Krokshult (2c5d) äng, Mårten Aronsson. 6G2e (1d8b) Figeberg, igenväxande ängsmark. 6G3i (0a) Västragård, C. Lihnell. 6G4f Ishult, slåtteräng. 6G4g Skälsebo, Ekenäs (3d1e) ängsrest, senast sedd 1990. 6G4h Gubbelyckan (3a8f). 6G5i Torshult (2a8d) naturbetesmark.
Äldre uppgifter utan återfynd. Oskarshamn 1908 (O. Köhler i S). Kristdala Bjälebo 1919 (Sterner ms).
Felaktig uppgift. Enligt Erikson (1904) skulle brudsporre vara funnen på Misterhult Jungfrun av Linné (1745). Linné skriver Orchis alba, longis calcaribus vilket dock snarare torde avse nattviol Platanthera bifolia. Feltolkningen har hängt med i senare utgåvor av Linnés Ölandsresa.

Uppåt

Myggblomster Hammarbya paludosa Karta
Funnen i 3 (2/1) atlasrutor.
Först belagd från Döderhult Lomgölen och Århult omkring 1900 (Cederkvist i OHN, publicerat av Sterner 1933).
Sentida fynd: 6G2g Ösjökärr (1c) i den östra delen.
Äldre uppgifter utan återfynd: Ej återfunnen på primärlokalerna.

Uppåt

Honungsblomster Herminium monorchis
Inga aktuella fynd. Honungsblomster är bunden till kalkrika fuktängar med lågvuxen vegetation. Arten har minskat starkt i hela landet. Den är numera borta från de flesta av sina gamla fastlandslokaler och det finns inga aktuella fynd från Småland.
Äldre uppgifter. Oskarshamn (Österman ms 1862, Dusén 1868). Döderhult Björnhult (Cederquist enl Sterner 1933). Misterhult "I en äng till Hökhult" (Lindhagen ms 1833).

Uppåt

Spindelblomster Neottia cordata Karta
Funnen i 13 (9/6) atlasrutor. Fuktig skog, särskilt granskog i småkärr, gärna bland granvitmossa Sphagnum girgensonii.
Först belagd från Kristdala Fagerhult (Regnéll i OHN, 1862).
Sentida fynd: 5G7i Runnö, Fornbo (3e9h) i vitmossa. 5H9b Jungfrun (3e2h) fuktig mossa, I. Ottosson. 6G2j Sandvik (0e8g) I. Asp. 6G5j Träskgöl (3b) vasskant, Ulf Klasén. 6H2a Fläskö (2a1e) skogskärr (LD). 6H6a Hamnö innanför Ormhällen (3c1h) Roger Karlsson. Älö, norra delen (0d1a) S. Ejneby.
Ej återfunnen på primärlokalen eller: Döderhult Forshult (Linderoth i OHN, 1907). Kristdala Fagerhult (Regnéll i OHN, 1862). Misterhult Ramnebo (Edmark ms). Sippetorp (Vedelöv i OHN, 1961).

Uppåt

Nästrot Neottia nidus-avis Karta
Funnen i 7 (6/3) atlasrutor. Nästrot förekommer mest på mullrik mark i tät, storblockig lövskog. Den har spridda förekomster i landskapet, mest i dess norra och östra del.
Sentida fynd: 6G2h Stamsjövägens naturreservat (C. Ek 2015). 6G2i Figeholms naturreservat (Skogsstyrelsen 1999). 6G3i Ävringsbrokärret, syd (Skogsstyrelsen 2003).
Äldre fynd. Döderhult I sydsluttning längs vägen Glabo till L. Saltvik (C.-E. Nordenskjöld, 1930-talet enl O. Andersson i brev). Kristdala Humlenäs (Dahl 1961). Även sedd där senare på 1960-talet enligt Mårten Aronsson. Ytternäs, troligen 1860-talet (Regnéll i OHN). Misterhult Virqvarn 1908 (O. Köhler i S). "Virkvarn, lövträdsbevuxen kulle" 1960 (Vedelöv i OHN).

Uppåt

Tvåblad Neottia ovata Karta
Funnen i 12 (7/6) atlasrutor. Lundar, snår i ängsmark.
Först belagd från Kristdala 1862 (A. Meurling i LD).
Sentida fynd: 6G0h Linghem (1a8e) glänta i lövskog. 6G1e Brånäs (1d3c) ängsrest. Stora Bråbo (1b9c) äng. 6G1g Korpeklangen (1b5h) rik lövskog. 6G2d Fetsmälten (1c9j) igenväxande äng. 6G3h Bockelåret (0e5a) lövskog. 6H5a Vinö, Horvorna (1d8h) hässle, Roger Karlsson.
Ej återfunnen: Döderhult Fagereke (A. Johansson i OHN, 1908). Kristdala Östantorp (Törnqvist i OHN, 1946). Misterhult "Fårbo, skogsäng" (Vedelöv i OHN, 1961). Jämserum 1919 (Sterner ms).

Uppåt

Sankt Pers Nycklar Orchis mascula Karta
Funnen i 6 (2/4) atlasrutor.

Först uppgiven från Misterhult Brandgärdet (Aspegren ms 1844).
Sentida fynd: 6G1e Östantorp (1b3f) hävdad äng. 6G2d Krokstorps naturreservat (2c4b) Hans Thulin. 6G3j Bikullen (0e1c) lövbryn. 6G5j Tjustgöl (1b2c). Klintemåla (2e2i).
Arten är också känd från Övlingsmåla i Mörlunda sn, helt nära gränsen till Oskarshamns kommun. Markägaren förmodar att den kan ha kommit in med hö från Öland, inköpt i början på 1900-talet.
Osäker uppgift. Publicerad från Kristdala Humlenäs på kalkrik ängsmark (Aronsson 1977). Arten har inte återsetts där och Aronsson har senare framfört en misstanke om att det kan ha rört sig om inplanterade exemplar. Exemplar från Kristdala 1908 (A. Johansson i OHN) bedöms likaså vara feletiketterade.

Uppåt

Johannesnycklar Orchis militaris Karta
Funnen i 1 (1/1) atlasrutor.
Sentida fynd: 5G9i Ärnemar. Påträffad där i juni 2012.
Osäker uppgift. Uppgiven från Glaäng (Stensiö enligt Sterner ms). Det kan ha rört sig om Adam och Eva som här (=Lilla Saltvik) förekommer i olika röda och orange färger, medan den gula formen är nästan allenarådande i Döderhults sn.

Uppåt

Ängsattviol Platanthera bifolia subsp. bifolia Karta
Funnen i 49 (14/49) atlasrutor. Naturbetesmark, skogsbryn. I skärgården även på klipphyllor och i blandskog.
Först publicerad från Misterhult Jungfrun (Linné 1745). Omnämnd från Oskarshamn 1862 (Österman ms) och belagd därifrån 1907 (Linderoth i OHN).

Uppåt

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha Karta
Funnen i 19 (3/19) atlasrutor. Igenväxande ängar och åkrar, skogsbryn.
Först belagd från Oskarshamn Humlekärrshult 1918 (A. Johansson i OHN).

Uppåt

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2020-05-05