Biologiska museet i Oskarshamn    

Geologi och topografi

Oskarshamns kommun ligger i ett övergångsområde mellan sydöstra Smålands slättområde och den nordöstra delen av Småländska höglandet. De lösa avlagringarna i traktens södra del domineras av morän och grus, medan områdets nordliga del är ett berg- och lerområde.

På följande sidor berörs kortfattat de geologiska förhållanden, som har särskild betydelse för förståelse av florans sammansättning. Framställningen baseras i huvudsak på nedan nämnda arbeten av Aronsson och Svedmark men har anpassats till modernare terminologi.

Beskrivningar av områdets geologi återfinns bl a hos Svedmark (1904), Nordenskjöld (1944a, b), Johansson (1965), Aronsson m fl (1977) samt hos Lundegårdh m fl (1985).

Geologiska kartor. En geologisk karta (SGU Serie Ac nr 5) utgavs 1903 och den innehåller en alltjämt mycket värdefull information om berggrund och lösa jordlager. En modern, men mindre detaljerad berggrundskarta (SGU Serie Ba nr 34, provisoriska översiktliga berggrundskartan Oskarshamn) utgavs 1985. En förteckning över geologiska kartor i vårt bibliotek är tillgänglig.

 

Flyttblock

Terrängen i våra trakter är till övervägande delen bergig och småkuperad. Särskilt i kustnära områden är jordtäcket tunnt uppe på bergryggarna och där är vegetationen torftig. Det stora blocket på bilden, vilket transporterats av inlandsisen har fastnat i en svacka mellan bergryggar norr om Fallebo gård.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26