Biologiska museet i Oskarshamn    

Naturvärden

 

Krosas

Avsnittet "Naturvärden" syftar framför allt till att peka ut speciellt värdefulla naturoområden, med tyngdpunkten lagd på växtvärlden.

En översikt över skyddad natur, huvudsakligen naturminnen och naturreservat innehåller länkar till mer information kring reservaten. Många nya reservat har bildats efter 2010 och beskrivningar av dem saknas ännu på länsstyrelsens sidor.

 

Under indikatorarter återfinns kartbilder av artantal, rödlistade arter med mera. De redovisas på en översiktlig nivå, nämligen inom atlasrutor, 5 × 5 km stora rutor i rikets nät.

Här finns också detaljkartor över några arters förekomst. Till att börja med omfattar de några arter av tickor (i vid bemärkelse).

 

På sidorna Våtmarker samt Ängs- och hagmarker redovisas de områden som togs upp i två inventeringsrapporter från 1984 respektive 1989. Avsikten är att återbesöka en del av dessa objekt och undersöka vilka förändringar som kan ha skett under de cirka 30 år som förflutit. För ängs- och hagmarker finns en uppföljning och utvidgning tillgänglig i Jordbruksverkets databas TUVA Öppnas i nytt fönster.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26