Biologiska museet i Oskarshamn    

Fallebo gård

Karta över området

Bland de verksamheter Biologiska Sällskapet bedriver är en del är kopplade till andra, större projekt. Sedan flera år tillbaka är sällskapet engagerat i arbetet med att dokumentera, restaurera och bevara odlingslandskapet kring Fallebo gård.

Vid Fallebo gård har ideella föreningar verkat för att bevara och hävda markerna. Från och med år 2009 lämnar kommunen ett utökat stöd till den verksamheten. Biologiska Sällskapet har bland annat inventerat floran och karterat naturtyper inom gårdens marker samt upprättat en skötselplan.

Tupp
Öppet landskap
En viktig och arbetskrävande uppgift är att hålla markerna kring gården öppna. Efter att ha varit kraftigt igenvuxna återställs hagmarkerna genom en etappvis och försiktig gallring till ungefär det skick de hade i mitten på 1900-talet. Under våren 2009 gjordes ytterligare utglesningar i hagarna kring gården. Arbetena har sedan fortsatts med bland annat avverkning av barrträd längre norröver.
Naturvårdsåtgärder

 

Promenadstigar
Promenadstigarna kring Fallebo håller på att förbättras. Avsikten är att göra området mer lättillgängligt genom ett nät av stigar och vägar. Såväl små skogsstigar som bredare, promenadvägar har märkts ut och rustats upp.
Stigar och vägar

 

Träd och buskar
Informationstavlor har satts upp på ett dussintal olika trädslag i parken och dess närmaste omgivning. På dem finns information om arterna, vilken också kan läsas här.
På sidan Träd och buskar finns en karta över de skyltade träden.

 

Fenologi
Vi har lagt upp ett antal observationspunkter för att följa växtlighetens utveckling under årstiderna. Dessa punkter finns markerade på en karta.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2020-01-02