Biologiska museet i Oskarshamn    

Humlekärrshult

Ett centrumnära område med höga naturvärden

Humlekärrshult är genom sitt läge nära Oskarshamns centrum ett unikt strövområde, samtidigt som det är både biologiskt och geologiskt värdefullt. Detta, såväl som närheten till skola och förskolor talar för att det skall undantas från vidare exploatering. I stället bör området göras bättre känt och tillgängligheten förbättras.

En del av ägorna till Humlekärrshults gård togs tidigt i anspråk för den expanderande bebyggelsen i Oskarshamns stad. Stora delar av ägorna, som ligger i centralortens nordöstra del, har dock lämnats intakta och utgör nu mycket värdefulla områden för rekreation och friluftsliv. Tidigare åkermark brukas fortfarande, vilket bidrar till en tilltalande, öppen landskapsbild.

Humla

Biologiska sällskapet påbörjade år 2011 en dokumentation av området, i avsikt att göra dess natur- och kulturvärden bättre kända.

I följande beskrivning ligger tonvikten på naturmiljön i områdets oexploaterade delar, men även gårdens tidigare historia och ägornas omfattning berörs. Avsnittet om vegetation med tillhörande artförteckning är detaljerat och det väsentligaste sammanfattas i det sista avsnittet "Naturvärden".

Innhåll

Kartor över området
Historik
  1900-talet
Topografi och geologi
Vegetation
  Delområden
    Områdesbeskrivningar
  Artförteckning
Naturvärden
  Signalarter

 

Under utveckling

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2024-05-16