Biologiska museet i Oskarshamn    

Försvunna, återfunna och nya arter

Floraförändringar belysta genom en kommuninventering

 

För kännedomen om förändringar i traktens flora utgör det material som ingår i boken "Floran i Oskarshamns kommun" en grund. Boken utkom 1997, och de fynd som där betecknas som aktuella, härrör från inventeringsperioden 1976–1995. Under denna period undersöktes kommunen systematiskt med målet att notera samtliga arter minst en gång inom var och en av de 78 atlasrutor om 5 x 5 km som täcker området.

Nu, snart 20 år efter inventeringsperiodens slut, kan man summera vilka förändringar i florans sammansättning som skett.

Försvunna arter

Några av de arter som påträffades såväl före som under inventeringsperioden har nu försvunnit. De redovisas tillsammans med uppgifter om var och när de senast sågs.

Ett stort antal arter sågs endast under inventeringsperioden. Till största delen rör det sig om tillfälliga trädgårdsrymlingar eller soptippsväxter. De öppna soptipparna har nu försvunnit och med dem en mycket speciell flora. Någon systematisk uppföljning av dessa arter har ej gjorts, och de ingår inte i ovannämnda förteckning.

Återfunna arter

I boken förtecknades ett antal tidigare kända växter som ej återfunnits efter 1975. Sedan dess har ett antal av dem ånyo påträffats. För dem anges årtal och plats för första återfyndet.

Nyfynna arter

Många är de arter som för första gången upptäcktes efter inventeringsperiodens slut. En del av dessa fynd, gjorda fram till 2005, har redan redovisats i smålandsfloran, som utkom 2007. Med återhållsamhet beträffande tillfälligt utkomna prydnadsväxter har nykomlingarna förtecknats tillsammans med uppgift om år och plats för första fyndet..

Starkt hotade arter

Flera arter förekommer bara på en enda eller ett fåtal platser och är starkt hotade till sin existens. Det är viktigt att uppmärksamma dessa eftersom den ännu finns möjlighet att vidta åtgärder för att bevara dem. För dessa arter redovisas antalet kända växtplatser 1980, 2000 och 2010. Hotade arter berörs också i avsnitten Floraövervakning och Orkidéinventering.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26