Biologiska museet i Oskarshamn    

Lavar i Oskarshamns kommun

 

renlav

Vår känndeom om traktens lavflora är ganska begränsad. Den baseras huvudsakligen på de rapporter som finns tillgängliga på Artportalen och på belägg i vårt herbarium.

Artportalens uppgifter stammar till stor del från undersökningar som gjorts inför bildandet av naturreservat, i all synnerhet reservat dominerade av gammal skog. samt på skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering

Observationerna ger således en något skev bild av traktens lavar, med överrepresentation av arter från ädellövskog och gammal barrskog, samt signalarter och rödlistade arter.

Materialet finns samlat i en lavkatalog där även antalet observationer anges. Totalt finns det omkring 610 taxa uppgivna från kommunen.

Lavfloran på ön Jungfrun började studeras av du Rietz under första hälften av 1900-talet. hans och andras undersökningar finns redovisade i ett antal småskrifter (se  litteraturhänvisningar).

Kartan nedan ger en översikt över de platser från vilka vi har lavrapporter.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-01-06