Biologiska museet i Oskarshamn    

Gränsrösen och skälstenar

För att markera ägogränser har man utnyttjat befintliga block eller anlagt mer eller mindre välbyggda rösen. Störst är i regel de som markera punkter där flera ägogränser strålar samman. Sådana gränsrösen har ofta namn som är levande än i dag.

Vid Fallebo gård finns flera goda exempel på bevarade gränsmarkeringar. Dessa behandlas i ett särskilt avsnitt om skälstenar vid Fallebo. Likaså finns många gränsmarkeringar vid Stora Saltvik.

Nedan finns bilder av Davrefors sten, Gisslesten, Kringlerör, Kvarnkärrskälet, Råbockesten, Römossesten och Ålebäckssten samt skälstenar vid Kristineberg, Rungeln, Stora Saltvik och Äspemåla.

Gränsmarkeringarnas lägen finns inlagda på kartor. Klicka på symbolen K i nedanstående text.


Råbockesten ligger på gränsen mellan Eckerhult och Sjoketorp. Blocket är omkring fem meter högt och är kanske den mäktigaste gränsmarkering vi har inom kommunen. Karta

 

Gisslesten
Kringlerör ligger på Kristdalaåsen, på en fastighetsgräns. Röset är ett så kallat femstenarör, med en stor central sten och fyra mindre stenar i hörnen på den fyrkantiga stensättningen. Kringlerör är högt beläget och var troligen vida synligt i äldre tider med glesare skog. Karta

 

Gisslesten
I våra trakters ofta bergiga terräng har man många gånger utnyttjat friliggande större block som gränsmarkeringar. Ett exempel på ett sådant block av måttlig storlek är Gisslesten. Den ligger på hällmark och markerar gränsen mellan Djurhult, Klämna och Sörvik. Karta

 

Kvarnkärrsskälet
Ibland utgörs gränsmarkeringen av ett röse. Kvarnkärrsskälet vid Fallebo kan räknas som ett sådant även om det endast består av en låg stensamling med en större toppsten i själva gränspunkten. Detta röse ligger i en brytpunkt i gränsen mellan Fallebo och Havslätt. Vid utmarksskiftet 1809 drogs gränslinjen härifrån i rät linje ända till Skallerrör i norr. Karta

 

aleback
Ålebäckssten ligger uppe på en bergshöjd intill gränsen mellan Bjälebo och Bråbo. Namnet finns på storskifteskartan från 1776 och syftar på en ålkista som fanns i bäcken söder om stenen. Karta

 

Davrefors
Davrefors sten ligger 3 km norr om Ingebo Karta. Här sammanstrålar gränserna mellan Stora Bråbo, Bjälebo, Ingebo, Hult och Mörlunda. Platsen utgör också gräns mellan Mörlunda, Kristdala och (sedan 1973) Döderhults socknar, liksom mellan Aspelands och Tunaläns härader.
I fornlämningsregistret beskrivs Davrefors sten så här: Flyttblock av granit på hällmark, 3,5 m lång, 2,5 m bred och 2,5 m hög. Ser ut att när som helst kunna rulla utför sluttningen. Detta stämmer ju inte alls med den gränssten som avbildas till vänster (och som står på den plats som registrets koordinater anger), men bättre med blocket ca 100 m österut, avbildat till höger. Registrets lägesangivelse "17 m väster om vägkant" är ytterligare förbryllande.

 

Rungeln
Det här gränsröset finns nordost om sjön Rungeln. Det ligger ganska högt upp på en hällmark, vilken sänker sig ned mot sjön. På röset ligger rester av en trägärdsgård. Mitt på är en större sten rest, och väster därom finns en något mindre rest sten. Ägogränsen bildar en svag vinkel vid rösets plats och linjen mellan de resta stenarna pekar västerut mot Antetuva på Rungelns västra strand, mötesplatsen för inte mindre än fem gränslinjer. Karta

 

Skälsten
Den här gränsstenen står norr om Äspemåla, i ett litet röse, alldeles intill vägen från Baggetorpskvarn till Baggetorp. Ägogränsen bildar en rät vinkel här. Karta

 

romosse
Römossesten ligger några kilometer nordost om Virkvarn, där gränserna mellan Figeholm, Lilla Skaftvik, Virkvarn och Virvhult löper samman. Den pelarlika stenen är drygt en halv meter hög och dess överyta närmast kvadratisk. Gränsmärket är placerat i en någorlunda väl bibehållen, fyrkantig stensättning, vilken har drygt två meter långa sidor. Strax intill stenen finns ett par sentida gränsmarkeringar och en mindre kraftledning passerar tätt förbi. Karta

 

Udden
I kanten av vägen från före detta Kristinebergs gård till Udden finns den här gränsmarkeringen. Karta Röset är vällagt och rätt bra bevarat även om ett par kantstenar fått sig en törn.
På 1910-talet avstyckades de tre torpen Kettilfjärden, Bygget och Udden från modergården Kristineberg. I samband med detta uppsattes gränsstenar för att markera de nya ägornas skiljelinjer. Denna gränssten utmed den månghundraåriga vägen mellan Kristineberg och Udden markerar just gränsen mellan Kristineberg och Udden. (Tack till Magnus Ekstrand som lämnat dessa upplysningar.)

 

Saltvik
Det här röset markerar Stora Saltviks ägors norra gränspunkt invid Östersjön. Karta Röset omnämns i storskifteshandlingarna från 1788: "Rågången omkring Saltviks-By, börjas vid N:o 1 Saltsjöviken, vid ängen Rötufva, därifrån till N:o 2...".

 

Humlenäs
Bredvid södra infarten till Humlenäs by finns ett röse med mittsten. En trägärdsgård, bygg sedan området blev naturreservat går rakt över röset och skymmer mittstenen. Karta Röset ligger vid en nutida ägogräns, men inte vid någon brytpunkt på densamma.
Sandhorvan
Öster om Berga stationssamhälle, vid Sandhorvan Karta intill vägen mellan Långhult och Basebo finns den här skälstenen. Stenen vänder en skarp kant mot vägen och har ett inhugget märke.

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-09-19