Biologiska museet i Oskarshamn    

Från våra exkursioner år 2024

Stadsparken Virån  
Invasiva växter Vilda blommornas dag NY  
Sjömålen    

Lunchpromenad i stadsparken 2024-03-20

Stadspark

Vårdagjämningen bjöd på gråväder och under vår promenad i stadsparken och närliggande grönområden var det mest några blommande buskar som föll i ögonen, som körsrbärskornell Cornus mas och trollhassel Hamamelis virginiana.

Almsjukan fortsätter att härja och en stor angripen alm invid stadsparkens scen hade nyligen fällts.

Bland tidigblommande lök- och knölväxter var det egentligen bara snödroppar och vintergäck som hunnit i blom. I synnerhet vintergäck tycks ha ett bra år med rejäla, kraftiga plantor.

 

Uppåt

 


Invasiva växter 2024-04-24

Lagerhägg

Dagens exkursion syftade till att visa några av de invasiva växter som uppträder i stadsnära miljö. Arter med vintergröna blad är särskilt lätta att få syn på vid denna tid på året, då andra buskar och träd ännu inte har lövats. I det område vi besökte, Humlekärrshult och södra Fallebo, är förekomsten av lagerhägg Prunus laurocerasus särsklt markant, såväl odlad i trädgårdar som fågelspridd till omgivande skogar och bryn. Plantskolorna salubjuder en mängd olika sorter med bland annat varierande form och färg på bladen, från bildens smala mörkgröna blad till äggformiga, gulgröna blad, vilka alla uppträder som förvildade. I naturen växer lagerhägg snart ut till rejält stora buskar och som lätt giftiga hålls de inte tillbaka av till exempel rådjur eller andra fiender.

Bland andra vintergröna växter som ökat markant på senare tid uppmärksammade vi järnek Ilex aquifolium, mahonia Mahonia aquifolium, idegranar Taxus (troligen både japansk idegran och hybrididegran) samt den krypande vintergrönan Vinca minor.

Förvildade oxbärsarter förekommer rikligt med spärroxbär Cotoneaster divaricatus i ledningen, följt av häckoxbär C. lucidus, rynkoxbär C. bullatus och krypoxbär C. dammeri.

Några andra vedartade växter värda att nämna är klasespirea Spiraea x billardii, armeniskt björnbär Rubus armeniacus samt häggmispelarterna Amelanchier confusa och spicata.

 

Uppåt


Sjömålen 2024-05-05

Sjömålen

Vid ödetorpet Sjömålen norr om Fårbo började marken kring torpruinen att röjas år 2003. Vi besökte området år 2010 och kunde se goda resultat av restaureringen. Sedan ytterligare 14 år gått har den öppna marken kring tomten vidgats och en örtrik flora utvecklats. Anslutande skogspartier har delvis röjts, framför allt på gran, och strövstigar har markerats. Mest slående vid besöket var den stora mängden gullvivor och vackert blommande vårärt i skogen. Blåsippornas tid var visserligen förbi men mängden av frodiga plantor antydde att blomningen varit sällsport kraftig.

 

Uppåt

 


Virån 2024-05-30

Sjömålen

Dagens utflykt till Viråns nedre del avsåg att informera om vattendragets höga naturvärden. Under ledning av personal från länsstyrelsen fick vi, med början nära åns utlopp vid Virbo, kännedom om främst Viråns fiskfauna. Flera åtgärder för att underlätta fiskvandringen har genomförts och planeras. Så ämnar man till exempel riva en fördämning till ett numera nedlagt vattenkraftverk vid Virkvarn.

En botanisk bonus var upptäckten av ett stort bestånd lungrot Blitum bonus-henricus vid Virkvarn. Vi får inte heller glömma de sedan lång tid tillbaka rika förekomsterna av sibirisk nunneört Corydalis nobilis, värflenört Scrophularia vernalis och uppländsk vallört Symphytum × uplandicum kring Virbo herrgård.

 

Uppåt

 


De vilda blommornas dag, Hycklinge hage 2024-06-30

Arnica

De vilda blommornas dag syftar till att lära deltagarna känna igen några av våra vilda växter. Årets vandring var förlagd till Hycklinge hage, som sköts av Döderhults naturskyddsförening. Gynnsamma väderleksförhållanden hade bidragit till en frodig, art- och blomrik vegetation.

Bland ovanligare och rödlistade arter kan nämnas slåtterfibbla Arnica montana (bilden, fridlyst!), backklöver Trifolium montanum, backsmörblomma Ranunculus polyanthemos, svinrot Scorzonera humilis, vippärt Lathyrus niger. Orkideerna tycks också ha ett gott år med riklig blomning av Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata subsp. maculata, grönvit nattviol Platanthera chlorantha och ängsnattviol Platanthera bifolia subsp. bifolia.

 

Uppåt

 Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2024-06-16