Biologiska museet i Oskarshamn    

Kommunvisa uppgifter för floraväktare

Nya insatstabeller från och med år 2022


EmmabodaHultsfred HögsbyKalmar Mönsterås
NybroOskarshamn TorsåsVimmerby Västervik

 

År 2022 infördes en möjlighet att på artportalen arkivera floraväktarobjekt. Det rekommenderades att arkivera NT-arter, de som ej längre är rödlistade samt de objekt där arten med stor sannolikt är utgången. Det kommer att göra de egna insatstabellerna mer eller mindre överflödiga. Länkarna närmast ovan kan användas för att få en mer överskådlig presentation av aktuella objekt än som direkt framgår av artportalen. Äldre tabeller över bevakningsinsatser finns ännu en tid tillgänhlga nedan. Observera att de nya tabellerna är under uppbyggnad och fortfarande preliminära!

Aktuella bevakningsinsatser inom respektive kommun visas i tabeller som nås med länkarna ovan. De grundas på uppgifter från artportalen, vilka aktualiseras några gånger per år. Datum för aktuellt datauttag anges i tabellhuvudet.

Ingående objekt. Tabellerna baseras på de aktiva (= ej arkiverade) objekt som finns på artportalen.

Prioritering. De högsta hotkategorierna markeras i tabellerna med röd text och insatserna bör prioriteras för dessa. Kategori LC används för objektet som bedömts som regionalt sårbara och därför tas med i den återkommande övervakningen.

Besöksår. Kolumnen Besöks anger när nästa besök bör ske. Visas årtalet för nästa besök mot gul bakgrund innebär det att besöket egentligen skulle ha skett ett tidigare år medan grön bakgrund indikerar årets insats. Blå fält används för ej schemalagda objekt. Kolumnen Senaste rapport visar senaste notering.


Bevakningsinsatser (äldre version)


EmmabodaHultsfred HögsbyKalmar Mönsterås
NybroOskarshamn TorsåsVimmerby Västervik

 

Aktuella bevakningsinsatser inom respektive kommun visas i tabeller, vilka nås med länkarna ovan. De grundas på uppgifter från artportalen, vilka aktualiseras några gånger per år. Datum för aktuellt datauttag anges i tabellhuvudet. För några kommuner finns också kartor.

Kartorna över arter som tillhör klasserna CR, EN eller VU nås genom en länk i tabellhuvudet. Gröna markörer visar objekt med aktuella uppgifter, gula markörer objekt som planenligt skall besökas i år, medan röda markörer visar objekt med inaktuella uppgifter, vilka det är önskvärt att snarast uppdatera. Med blåa markörer visas objekt utan återfynd tidigare år. Möjligen kan dessa utgå ur bevakningsprogrammet. Objekt utan återfynd innevarande år visas med grön markör eftersom de knappast bör utmönstras ännu, såvida inte växtplatsen blivit helt förstörd.

Ingående objekt. Bevakningsinsatserna baseras på det besöksintervall som angivits för respektive objekt och på tidpunkten för senaste besök. Det är således endast objekt med schemalagd bevakning som visas och dessutom endast de som är med i nu aktuell rödlista eller bedömts som regionalt sårbara.

Prioritering. De högsta hotkategorierna markeras i tabellerna med röd text och insatserna bör prioriteras för dessa. Tomt kategoriafält innebär att objektet bedömts som regionalt sårbart och därför tas med i den återkommande övervakningen.

Besöksår. Kolumnen Besöks anger när nästa besök bör ske. Visas årtalet för nästa besök mot gul bakgrund innebär det att besöket egentligen skulle ha skett ett tidigare år medan grön bakgrund indikerar årets insats. Kolumnen Senaste rapport visar senaste notering.

Observanda. En del objekt skall kanske tas bort från den schemalagda bevakningen. Meddela i så fall detta!
För arter som rapporterats på annan systematisk nivå än som anbefalls i nu gällande rödlista kan uppgifter saknas.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2022-06-06