Biologiska museet i Oskarshamn    

Tätört – årets växt 2019

pinguicula 

2024 Backklöver
2023 Kärrspira
2022 Grönpyrola
2021 Tibast
2020 Balsaminer
2019 Tätört
2018 Gullpudra
2017 Trolldruva
2016 Smörbollar
2015 Ögonpyrola
2014 Slåtterblomma
2013 Blåklint
2012 Kattfot
2011 Knärot
2010 Backsippa

 

Tätört Pinguicula vulgaris har av Svenska botaniska föreningen utsetts till årets växt 2019.

Tätört växer framför allt på fuktig, gärna kalkrik mark, som är öppen eller glest bevuxen. Inom vårt område tycks många växtplatser ha utgjorts av betade lågstarrängar med arter som loppstarr och granspira.

De redan tidigare sparsamma förekomsterna inom våra trakter förefaller ha ytterligare minskat under senare tid.

Vi tar tacksamt emot uppgifter om växtplatser för tätört, både aktuella förekomster och uppgifter platser där den ej längre finns kvar.

 

Förekomst inom mellanlänet (Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner)

Tätört är först omnämnd från området 1833 ”I en Måse vid Hasselås” och  belagd genom insamlingar från "Kristdala, prästgården" av A. Meurling och W. Regnell . Arten är först publicerad av Sjöstrand (1863) från "Christdala och Misterhult".

Sammanlagt finns nio någorlunda preciserade fyndplatser kända genom skriftliga uppgifter, herbariebelägg eller sentida fynd. För fem av fyndplatserna är uppgifterna mer än 80 år gamla.

I senare tid har tätört endast anträffats på två platser inom området och i skrivande stund är det endast känt att arten finns kvar på en av dem.

Samtliga har markerats på en karta. Tänk på att lägesangivelserna för de äldre fynden kan vara mycket ungefärliga.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2020-01-30